företagspolicy.

företagspolicy.

Företagspolicy – en vägvisare för ett bättre företag

I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda ett mervärde. Och våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att leverera detta.
 
På Rexnes pågår därför ett ständigt förbättringsarbete som ska utveckla vår verksamhet för att erbjuda säkra och hållbara lösningar för såväl våra medarbetare och kunder som miljön. Vi förbinder oss också att följa lagar och krav. Som ett led i detta arbete har vi definierat en företagspolicy.

Genom kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsmiljö, kvalitet, miljö samt andra för verksamheten relevanta områden kan våra medarbetare förverkliga vår företagspolicy.

Vår företagspolicy fastställer de grundläggande värderingarna för Arbetsmiljö, Medarbetare, Kvalitet, Säkerhet och Miljö som vi vill skall råda på Rexnes. Vår företagspolicy är vår vägvisare för att bli ett bättre och säkrare företag för våra medarbetare och kunder, och omfattar även inhyrd personal och underentreprenörer.
 
Thorbjörn Karlsson, VD
2022-12-21
 
 
Arbetsmiljö och medarbetare

Vi ska säkerställa att:

 • Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. 
 • Vi har arbetssätt för identifiera risker och åtgärdar dessa.
 • Samtliga involverade ska känna delaktighet och samverkan vid beslut och uppföljning.
 • Vi har en tydlig rollfördelning enligt organisationsplan och uppdrags-beskrivning. Tilldelade arbetsuppgifter framgår av rollbeskrivningar.
 • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska hjälpmedel och anordningar skall vara i sådant skick att de erbjuder betryggande säkerhet. Detta gäller även all personlig skyddsutrustning.
 • Alla individer oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religiös eller etnisk tillhörighet behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget.
 • Våra medarbetare är nöjda och känner sig trygga i sin arbetsmiljö.

 
Kvalitet och säkerhet

Vi ska säkerställa att: 

 •  Vi är lyhörda för våra medarbetares och kunders synpunkter och strävar efter att uppfylla deras respektive behov och överträffa deras förväntningar.
 • Samtliga anläggningar och installationer utformas och utförs säkra samt underhålls- och skötselvänliga.
 •  Arbeten utförs av yrkeskunniga medarbetare med god erfarenhet och med relevant, uppdaterad och verifierad kunskap inom relevanta områden.
 • Alla arbeten planeras, utförs, kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner.
 •  Använt materiel uppfyller tillämpliga krav. 
 • Allt arbete utförs så att anläggningen vid överlämnade uppfyller kraven på fackmässigt utförande.

 
Miljö

Vi ska säkerställa att: 

 •  Vi, i allt vi gör, åstadkommer så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och därmed undviker att orsaka   miljöföroreningar.
 •  Vi i möjligaste mån föreslår energieffektiva lösningar samt väljer material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning
 •  Vi har en effektiv avfallshantering som inkluderar optimal källsortering.

 
Etik

Vi följer samhällsbyggnadssektorns etiska regler.  

För oss innebär det att:

 • Vi ska självfallet följa gällande lagar och förordningar samt därutöver iaktta goda seder och bruk och därmed ta ett etiskt ansvar och visa ett gott beteende i samhället.
 •  Vårt arbetssätt ska utmärkas av hög moral vid kommunikation med kunder, samarbetspartner, medarbetare och andra aktörer.
 • Samtliga anställda ska i alla situationer uppträda lojalt mot företaget, arbetskamrater, leverantörer och kunder. Det förutsätter att information om affärsförhållanden, överenskommelser och kundens verksamhet ska betraktas som affärshemlighet.
 • Vi ska internt genom information och utbildning samt genom ett gott uppträdande skapa motivation för etik och allmänt verka för individens trivsel och välbefinnande.

 
Alkohol och droger

Om alkohol på våra arbetsplatser:

 • Ingen medarbetare, anställd eller inhyrd, eller underentreprenör får komma till företagets arbetsplats påverkad av alkohol.
 •  Det är ej heller tillåtet att förtära alkohol eller uppträda påverkad på arbetsplatsen.
 • Det åligger varje anställd att vara uppmärksam på alkoholproblem hos arbetskamrater. Genom att uppmärksamma problemet tar man ett första steg för sin arbetskamrat att komma tillrätta med problemet.
 •  Restriktivitet bör råda beträffande alkohol i samband med representation, kurser och konferenser samt att alkoholfria alternativ alltid ska finnas tillgängliga.
 •  I medarbetarguiden har vi rutiner som  beskriver hur vi hanterar akuta situationer, upprepade incidenter och missbruk.

 
Om droger på våra arbetsplatser

 • Då brukande av narkotika är straffbart i Sverige förutsätter vi att våra medarbetare inte gör sig skyldiga till någon typ av narkotikabrott på eller i samband med arbetet. 
 • Allt icke-medicinskt innehav och bruk av narkotika och medför säkerhetsrisker som inte kan accepteras i arbetslivet. 
 •  Mer om droger finns i medarbetarguiden.


Hos kund

Vi skall säkerställa att:

 •  Vi kommer när vi har lovat. Vid eventuella förhinder meddelar vi kunden i så god tid som möjligt.
 • Vi presenterar oss på ett artigt sätt och tar av skorna eller använder skoskydd om det behövs för att inte smutsa ned eller skada golvet.
 •  Vi har telefon i tyst läge hos kund och ringer då inte samtal som gäller andra uppdrag.
 •  Vi nyttjar inte kundens egendom (till exempel verktyg, städutrustning, kök eller WC) om vi inte har frågat och fått tillåtelse.
 • Vi respekterar kundens integritet och sprider inte information om det vi har sett eller hört hos kund.

 
Bilar och trafik

Bilpolicyn gäller dig som nyttjar företagets bilar i tjänsten eller har förmånsbil.

 •  Våra bilar ska stärka vårt varumärke.
 •  Genom ett vänligt körsätt bidrar vi både till en bättre miljö och bättre ekonomi.
 •  Följa gällande trafikregler.
 •  Vid val av bilar beaktar vi både säkerhet och miljö.
 • Vi har beredskap för nödläge vilket innebär att bilarna är utrustade med varselvästar till alla sittplatser och förbandslåda.
 • I medarbetarguiden finns mer detaljerad information kring företagsbilar.